:
2
0
Gambit
Gambit  ru
Abgeschlossen
noon CET - Wednesday, 16. Dec
BO3 MR15

forZe
:
16
12
Mirage
Gambit
:
19
17
Overpass
Train

 

Gambit
Gambit K/D KPR ADR
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov 63/45 0.98 110.05
Dmitry "sh1ro" Sokolov 50/37 0.78 73.25
Vladislav "nafany" Gorshkov 49/49 0.77 79.70
Abay "Hobbit" Khasenov 44/40 0.69 79.75
Timofey "interz" Yakushin 20/38 0.31 38.47